NACHWUCHSTEAM

Ski

MARC BOSSERT

Spitzname: folgt...

Geb.: 31.01.1992

 

Ski

BENEDIKT BUBECK

Spitzname: Bene

Geb.: 02.10.1999

 

Ski

FELIX ECKSTEIN

Spitzname: folgt...

Geb.: 22.11.1997

 

Ski

ANNE HUMMEL

Spitzname: folgt...

Geb.: 30.09.1993

 

Ski

LUKAS KARAJAN

Spitzname: folgt...

Geb.: 15.02.2000

 

Ski

CARL KEMMERICH

Spitzname: folgt...

 

 

Ski

LILLI MAYER

Spitzname: folgt...

Geb.: 23.02.2001

 

Ski

PHILIPP MÜLLER

Spitzname: folgt...

Geb.: 23.08.1992

 

Ski

CAROLIN OTT

Spitzname: Caro

Geb.: 31.08.1988

 

Ski

ANNIKA SCHIEK

Spitzname: folgt...

Geb.: 30.08.2000

 

Ski

JIL TREFFINGER

Spitzname: folgt...

Geb.: 01.07.1993

 

Ski

PATRIC WALTER

Spitzname: folgt...

Geb.: 28.05.2000